Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Zasiłki stałe, okresowe, celowe

Zasiłek stały

Przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji), albo
 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub
 • legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która osiągnęła wiek emerytalny: kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 719,00 zł., minimalna – 30,00 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie).

Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

– w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. miesięcznie.

Zasiłek celowy

Wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na:

 • koszty zakupu żywności, leków, leczenia, odzieży
 • koszty ogrzewania w tym zakup opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,
 • koszty pogrzebu,
 • bilet kredytowy.

Przyznanie zasiłku celowego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776,00 zł., a dla osoby w rodzinie 600,00 zł.

Zasiłek celowy może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku:

 • zdarzenia losowego,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Należy pamiętać, że świadczenie to ma charakter uznaniowy, co oznacza, że przyznaje się go w zależności od okoliczności sprawy oraz środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka na tę formę pomocy.

Specjalny zasiłek celowy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Zasiłek ten nie podlega zwrotowi. Szczególnie uzasadniony przypadek należy rozumieć przez sytuację niecodzienną, odbiegającą od zwykłych codziennych sytuacji. Przypadek taki należy uzasadnić i w zależności od sytuacji podeprzeć wymaganą dokumentacją (np. imienne rachunki za poniesione wydatki).

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 • autor: Ewa Król, data: 2021-06-26

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  Poniedziałek    8:00-16:00

  Wtorek                8:00-16:00

  Środa                     8:00-18:00

  Czwartek            8:00-16:00

  Piątek                    8:00-14:00