Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Schronienie

Zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., za osobę bezdomną uważa się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminnym i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Gmina ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały osoby bezdomnej jest zobowiązana do udzielenia tej sobie pomocy (art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. W takiej sytuacji gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu (art. 101 ust. 3, 7 w/w ustawy).

Osoby bezdomne zgłaszające się do Ośrodka  Pomocy Społecznej w Jadowie mogą otrzymać pomoc w postaci skierowania do placówki świadczącej pomoc dla bezdomnych, gdzie uzyskają między innymi pomoc w postaci schronienia, wyżywienia i innej niezbędnej pomocy. W zależności od sytuacji osoby bezdomnej, może ona zostać zobowiązana do częściowego finansowania swojego pobytu w placówce, co szczegółowo reguluje Uchwała Nr XXIV/179/20 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

 

Osoby bezdomne z terenu Gminy Jadów po uprzednim wydaniu decyzji przez GOPS mogą uzyskać schronienie w następujących placówkach:

 1. Schronisko dla osób bezdomnych Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, Pensjonat Socjalny "Świętego Łazarza", ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa
 2. Schronisko dla osób bezdomnych, Fundacja "Samotnych Matek z Dziećmi i Rodzin", Nieławice 27, 18-430 Wizna
 3. Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi, Stowarzyszenie "JESIEŃ" w Nowym Jasieńcu, Nowy Jasieniec 45, 86-010 Koronowo

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Uchwała Nr XXIV/179/20 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

 • autor: Ewa Król, data: 2021-05-27

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  Poniedziałek    8:00-16:00

  Wtorek                8:00-16:00

  Środa                     8:00-18:00

  Czwartek            8:00-16:00

  Piątek                    8:00-14:00