Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Gospodarka gruntami

Referent
Sylwia Stryjek

I pietro, pokój nr 20
tel. (25) 785-44-14
mail : sylwia.stryjek@jadow.az.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 - 16.00 
środa 8.00 - 18.00
piątek 8.00 - 14.00

*Zadania na stanowisku obejmują sprawy regulowane następującymi przepisami prawa :

 1. O gospodarce nieruchomościami
 2. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 3. Kodeks Cywilny w zakresie możliwości oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym oraz możliwości rozwiązania umowy o oddanie gruntu należącego do Gminy Jadów w użytkowanie wieczyste przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności, jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń.
 4. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie współpracy z komornikami sądowymi w zakresie opisu i oszacowania nieruchomości oraz wywieszanie obwieszczeń urzędowych oraz ich zwrot właściwym organom.
 5. O urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.
 6. O ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 7. O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
 8. O zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
 9. O przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 10. O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 11. O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 12. Inne zadania realizowane przez stanowisko:
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawierania umów notarialnych.
 • komunalizacja gruntów oraz przejmowanie gruntów od Skarbu Państwa z wzajemnością na własność, w wieczyste użytkowanie i użytkowanie.
 • prowadzenie obsługi komisji inwentaryzacyjnej.
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS-u, dotyczących gminnego zasobu nieruchomości oraz obrotu gruntami komunalnymi.
 • sporządzanie sprawozdań dla Ministra Skarbu w zakresie przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszeniem pomników.
 • współpraca ze Starostą odnośnie wyodrębniania własności lokali mieszkalnych.
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozliczaniem umów dzierżawy za stawianie reklam na gruntach komunalnych.
 • prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów rolnych.
 • autor: Maria Wójcik

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  Poniedziałek    8:00-16:00

  Wtorek                8:00-16:00

  Środa                     8:00-18:00

  Czwartek            8:00-16:00

  Piątek                    8:00-14:00