Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Posiłek w szkole i w domu

Zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc taka może być udzielona w postaci jednego gorącego posiłku dziennie lub świadczenia pieniężnego  i przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc taka może być również udzielona dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole w formie zakupu posiłku. Pomoc w formie posiłków jest udzielona w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowane są działania dotyczące zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

 • dzieciom do 7 roku życia,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Świadczenia te realizowane są w formie:

 • posiłku,
 • świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
 • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc ta może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z tej formy wsparcia wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do 1552,00 zł.
 • w przypadku osoby w rodzinie – do 1200,00 zł na osobę.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie

Posiłek w szkole i w domu - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028Uchwała Nr LXII/461/23 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, Uchwała Nr LXII/460/23 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

 • autor: Ewa Król, data: 2021-05-26

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  Poniedziałek    8:00-16:00

  Wtorek                8:00-16:00

  Środa                     8:00-18:00

  Czwartek            8:00-16:00

  Piątek                    8:00-14:00