Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Kierowanie do domu pomocy społecznej

Do domu pomocy społecznej kieruje się osoby, które nie mogą na co dzień samodzielnie funkcjonować i wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności. Umieszczenie w domu pomocy społecznej poprzedzone jest wnikliwą analizą, co do możliwości zapewnienie niezbędnej pomocy w środowisku – przez członków rodziny oraz GOPS w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Procedura kierowania do dps

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.

Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej, a następnie wydaje decyzję o skierowaniu do konkretnej placówki państwowej. Całość dokumentacji przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji o umieszczeniu.

Ze względu na rodzaj choroby oraz wiek domy pomocy dzielą się na następujące typy

 1. dla osób w podeszłym wieku
 2. dla osób przewlekle somatycznie chorych
 3. dla osób przewlekle psychicznie chorych
 4. dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 5. dla osób dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 6. dla osób niepełnosprawnych fizycznie
 7. dla osób uzależnionych od alkoholu.

Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej,
 • zaświadczenie lekarza internisty o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o miejsce w DPS,
 • zaświadczenie innych lekarzy specjalistów, o ile lekarz pierwszego kontaktu uzna to za konieczne (psychiatry, psychologa),
 • pisemna zgoda wnioskodawcy na umieszczenie w DPS,
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS, wraz z niezbędnymi dokumentami dot. dochodów, sytuacji rodzinnej itp.

W przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Wszystkie niezbędne druki dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie.

Odpłatność

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w danym domu, ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. mieszkaniec DPS, jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu,
 2. małżonek, zstępni (dorosłe dzieci) przed wstępnymi (rodzice) pod warunkiem, że:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

Obowiązek ponoszenia opłaty w przypadku skierowania członka rodziny do domu pomocy społecznej spoczywa w pierwszej kolejności na wskazanych w przepisach krewnych, przed gminą. Opłaty te mogą wnosić także osoby wyżej nie wymienione (na podstawie odrębnej umowy).

W przypadku, gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – zawiadamia się prokuratora.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

 • autor: Ewa Król, data: 2021-05-27

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  Poniedziałek    8:00-16:00

  Wtorek                8:00-16:00

  Środa                     8:00-18:00

  Czwartek            8:00-16:00

  Piątek                    8:00-14:00