Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Komu przysługuje prawo do pomocy społecznej?

Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej dla nich sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 10. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 12. alkoholizmu lub narkomanii,
 13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 14. klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 15. lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Komu przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych?

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł.
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł.
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Co to jest dochód?

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Do dochodu nie wlicza się alimentów świadczonych przez osobę ubiegającą się o pomoc, jednorazowych świadczeń socjalnych oraz świadczeń w naturze.

W pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Jak wygląda postępowanie w sprawach pomocy społecznej

Tryb postępowania określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej. Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, jak również na wniosek instytucji i z urzędu. Podstawą udzielenia pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzany przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o pomoc w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jest to element niezbędny. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i zgromadzonych w sprawie dokumentów potwierdzających sytuację osoby lub rodziny, pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji i ustala plan działania. Następnie wydawana jest decyzja administracyjna w formie pisemnej.

Wymagane dokumenty

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązane do udokumentowania swojej sytuacji. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń oraz innych niezbędnych dokumentów. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie, szczegółowych informacji udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Kiedy zasiłek może nie zostać przyznany?

 1. jeśli dochód osoby ubiegającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z ustawy o pomocy społecznej kryterium dochodowe lub nie zachodzą szczególne okoliczności do przyznania pomocy,
 2. jeśli zachodzi dysproporcja między zdeklarowanymi dochodami a sytuacją majątkową rodziny,
 3. jeśli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane dochody, sytuację rodziny,
 4. jeśli ubiegający się o pomoc nie współpracują z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystania własnych zasobów, możliwości i uprawnień,
 5. jeśli pracownik socjalny stwierdzi np. marnotrawstwo pieniędzy, alkoholizm, uchylanie się pod pracy itp.

Odwołanie się od decyzji

Decyzję dotyczącą udzielenia pomocy podejmuje i podpisuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli osoba zainteresowana nie zgadza się z treścią decyzji, przysługuje jej prawo odwołania, które składa się w ciągu 14 dni od daty odebrania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania z ośrodkiem pomocy społecznej w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

 • autor: Ewa Król, data: 2021-05-27

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  Poniedziałek    8:00-16:00

  Wtorek                8:00-16:00

  Środa                     8:00-18:00

  Czwartek            8:00-16:00

  Piątek                    8:00-14:00