Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Program "Za Życiem"

Program „Za życiem” ma na celu udzielenie wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jednym z elementów Programu „Za Życiem” jest jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 4000 zł. Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Podstawowym warunkiem uzyskania świadczenia jest posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Podobnie jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego), jednorazowe świadczenie przysługuje tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Fakt ten należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Istotne jest, że wymóg legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Jak składać wniosek

Wniosek o świadczenie za życiem składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to świadczenie.

 

Przedmiotowe wsparcie realizowane jest poprzez zapewnienie :

 • dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
 • zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
 • odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,
 • dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,
 • jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego,
 • innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

 

Wykaz Instytucji Pomocowych

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie

Plac Gustawa Dreszera 17

05-280 Jadów

tel. 25 675 41 090

www.gmina.jadow.az.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Legionów 78

05-200 Wołomin

tel. 22 776 44 95 lub 96

www.wolomin.naszpcpr.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu

ul. Kościelna 1A

05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 38 97, kom. 503 457 805

www.ppptluszcz.pl

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce

ul. Poniatowskiego 29

05-220 Zielonka

tel. 22 771 83 84, tel. Interwencyjny 504 221 017

www.poik-zielonka.pl

 

 

Wykaz Placówek Służby Zdrowia

 

Szpital w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3

05-200 Wołomin

tel. 22 763 31 00

www.szpitalwolomin.pl

 

Praktyka Lekarza Rodzinnego NZOZ Elżbieta Mikulska

ul. Jana Pawła II 11

05-280 Jadów

tel. 25 675 40 55

 

Poradnia Medycyny Rodzinnej RAZEM w Jadowie

ul. Kościuszki 2

05-280 Jadów

tel. 25 675 47 50

www.przychodniajadow.pl

  

Poradnia Medycyny Rodzinnej w Urlach

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

05-281 Urle

tel. 25 675 42 23

www.przychodniaurle.pl

 

NZOZ Przychodnia Specjalistyczna Rehabilitacja

ul. 1 Maja 8

05-281 Urle

tel. 25 675 47 43

 

Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści

ul. Piłsudskiego 44

05-200 Wołomin

tel. 22 787 26 66, 609109 903

www.hospicjumopatrznosci.org

 

 • autor: Ewa Król, data: 2021-06-23

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  Poniedziałek    8:00-16:00

  Wtorek                8:00-16:00

  Środa                     8:00-18:00

  Czwartek            8:00-16:00

  Piątek                    8:00-14:00